Privacy policy

Detale CPH kunder, potentiella kunder till och mottagare av nyhetsbrev

På Detale CPH (”Detale”) behandlar vi endast de personuppgifter som krävs för de ändamål för vilka de samlas in. Vi ser till att följa dataskyddslagstiftningen, och det är viktigt för oss att du har förtroende för vår behandling av dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy kan du läsa om vår behandling av dina uppgifter som kund, potentiell kund och mottagare av vårt nyhetsbrev.


1. Personuppgiftsansvarig

Den juridiska person som ansvarar för dina personuppgifter är:

Flügger Denmark A/S
Islevdalvej 151   
2610 Rødovre 
CVR: 45240118 
Tel.: +45 70 15 15 05 
Email: gdpr@flugger.com
Web: www.detalecph.com/se/sv

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vår juridiska avdelning på e-postadressen ovan.


2. Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig som kund eller potentiell kund kan innefatta:

 • identifierande information, inklusive namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, DETALE kundnummer och eventuellt födelsedag

 • köphistorik

 • betalningshistorik, betalningsuppgifter och kreditbetyg

 • information som ingår i vår korrespondens med dig

 • personnummer

 • Cookies och elektroniska spår 

3. Syfte och rättslig grund

Vår databehandling har följande syfte och rättsliga grund:

1. Hantering av befintliga och potentiella kundrelationer

I samband med dina beställningar och inköp behandlar vi dina identifierande uppgifter, betalningsuppgifter, elektroniska spår från dina inköp i webbutiken och information som ingår i vår korrespondens med dig. Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal och artikel 6.1 c i GDPR om behandling som är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet.

När vi beviljar kredit till företagskunder (enmansföretag) behandlar vi identifierande information, betalningshistorik och kreditvärdighet. Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal.

När vi beviljar kredit till privatkunder använder vi identifierande information, betalningshistorik, kreditvärdighet och personnummer för identifiering. Artikel 6.1 b i GDPR om behandling som är nödvändig för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal och 3 kap. 10 § i dataskyddslagen.

2. Marknadsföring, nyhetsbrev och allmänna kundrelationer

I syfte att bygga upp och utveckla befintliga och potentiella kundrelationer, inklusive att skicka ut nyhetsbrev och marketing mails, behandlar vi identifierande information, köphistorik och information som ingår i vår korrespondens med dig. Våra marketing mails innehåller spårningspixlar, som gör det möjligt att registrera och analysera loggfiler. Från pixeln kan vi se om och när ett e-postmeddelande öppnas av mottagaren, och vilka länkar i e-postmeddelandet som mottagaren har klickat på.

Artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales berättigade intressen är att främja vår verksamhet och tillhandahålla våra kunder bästa möjliga service och specialerbjudanden.

3. Sociala medier (Facebook, Instagram och TikTok)

När du besöker Detales sidor på sociala medier som Facebook, Instagram och TikTok samlas data in om dig, som Detale och det specifika sociala mediet gemensamt är personuppgiftsansvariga för. Syftet med denna behandling är att Detale ska ta emot anonymiserade data från sociala medier om besökare på våra sidor. Artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales berättigade intresse är att få insikt i Facebook-besökarna och att kunna svara på förfrågningar på Facebook och Instagram.

När du skriver till oss via sociala medier kommer vi att behandla de personuppgifter som ingår i vår korrespondens med dig. Syftet är att kunna besvara din förfrågan.

Avtalet mellan Detale och Facebook finns här, och du kan läsa om Facebooks behandling av dina uppgifter här ,Instagrams här och TikToks här.

4. Cookies och elektroniska spår

När du besöker vår webbplats placeras cookies ut, och vi samlar in din IP-adress och data om din användning av webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga, medan andra är funktions-, statistik- eller marknadsföringscookies och kan markeras eller avmarkeras i ditt samtycke till cookies. Viss information kommer att överföras till tredje part. Artikel 6.1 a i GDPR om behandling som den registrerade samtyckt till och artikel 6.1 f i GDPR om behandling som är nödvändig för berättigade intressen som inte åsidosätts av den registrerades intressen. Detales berättigade intressen är att kunna erbjuda en intressant, relevant och funktionell webbplats.

Du kan läsa mer om cookies och uppdatera eller återkalla ditt samtycke till cookies i vår cookiepolicy.


4. Användning av spårningspixlar för marknadsföring

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, accepterar våra cookies, eller köper varor från oss skickar Detale i vissa fall icke reversibel hashad information i form av e-postadress, adress, telefonnummer och i vissa fall information om dit intresse av en eller flera av Detales produkter till Facebook (Meta) och TikTok. Det beror på att Detale använder anpassade målgrupper (som även kallas lookalike-målgrupper) för att kunna skapa målgrupper för efterföljande annonsering.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt intresse av att sprida kunskap om Detales produkter och tjänster, inklusive till andra personer som kan ha liknande intresse av produkter från Detale, jämför med dataskyddsförordningen, GDPR, artikel 6, underavsnitt 1, bokstav f – se möjligen även punkt 3 ovan. Det övergripande syftet är alltså marknadsföring och varumärke.

Utöver möjligheten att göra invändningar mot vår behandling för detta ändamål i enlighet med avsnitt 7 nedan kan du även invända mot Facebook och TikTok genom att ändra inställningarna och inaktivera ”Anpassade målgrupper och lookalike-målgrupper”. Du kan även göra detta genom att följa instruktionerna på följande länkar:

Dina personuppgifter behandlas uteslutande i det syfte som nämns ovan så länge vi lagligen får behandla informationen med avseende på andra ändamål, och så långe vi har ett lagligt cookie-medgivande, om behandlingen har gjorts på denna grund eller tills vi får din invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för ändamålet ovan. Eftersom Facebook har ett moderbolag i USA kan det finnas en risk för åtkomst till dina personuppgifter från detta osäkra tredje land. Detale har dock säkerställt att dina personuppgifter hashas (krypteras) och utöver detta har Detale gått in i EU-kommissionens standardförordning med Facebook och TikTok som grund för all överföring.


5. Kategorier av mottagare

Detale kommer endast att lämna ut information om dig i strikt överensstämmelse med reglerna för behandling av personuppgifter och annan svensk lagstiftning. Vi kommer i varje enskilt fall göra en bedömning av om ett sådant utlämnande kräver ditt uttryckliga samtycke, eller om utlämnande kan ske på en annan rättslig grund.

Vi lämnar ut eller gör personuppgifter tillgängliga för följande kategorier av mottagare:

 • Våra personuppgiftsbiträden baserat på personuppgiftsbiträdesavtal

 • Banker i samband med administration av betalningar

 • Inkasso- och kreditvärderingsinstitut vid beviljande av kredit och i händelse av nödlidande lån/krediter

 • Offentliga myndigheter i samband med lagstadgad rapportering

 • Medarbetare som är oberoende personuppgiftsansvariga

 • Andra företag i Flügger-koncernen för administration och stöd


6. Överföring till tredje land

I vissa fall, inklusive när vi tillhandahåller support för våra webbtjänster, kan dina personuppgifter överföras till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. Vi kommer endast att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder som EU-kommissionen anser vara säkra tredjeländer, eller som har lämnat de nödvändiga dataskyddsgarantierna genom EU-kommissionens standardavtalsbestämmelser.

Om du vill veta mer om denna behandling kan du kontakta oss via e-post på gdpr@flugger.com.


7. Radering

Vi raderar data om dig när de inte längre krävs för de ändamål för vilka de behandlades.

För att säkerställa korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål, garanti- och bokföringsskyldigheter, och för att kunna uppfylla andra skyldigheter, har vi konstaterat att vi måste behålla data i upp till fem (5) räkenskapsår plus från det år då kundrelationen upphörde.

För framtida och potentiella kunder som omfattas av marknadsrelaterade aktiviteter följer vi gällande regler i marknadsföringslagen samt iakttar rättvis marknadsföringspraxis.


8. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter enligt lag:

 • Du har rätt till information om och till rättelse eller radering av de uppgifter vi behandlar om dig.

 • Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot den, inklusive och i synnerhet vid profilering och direktmarknadsföring.

 • I vissa fall har du rätt att erhålla de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att överföra data till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta vår juridiska avdelning via e-post på gdpr@flugger.com. Vi kommer då att göra en bedömning av om det är möjligt att tillgodose din begäran. Du kommer att få vårt svar så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan.

Om du inte är nöjd med vårt svar, eller om du vill invända mot det sätt som dina personuppgifter har behandlats, kan du klaga hos Datatilsybnet. Kontaktuppgifter till Datatilsynet finns på www.datatilsynet.dk.

Version 3, uppdaterad juli 2023.